17 SEPTEMBRIE 2024 • JW MARRIOTT HOTEL

Regulament Concurs KFC

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 1. Campania promotionala „KFC x Influencer Marketing Conference” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata de catre societatea U.S. FOOD NETWORK S.A. (denumita in continuare „Organizator”) inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr. 239, et. 2, camera 5, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/24660/1994, cod unic de inmatriculare RO6645790, reprezentata prin dl. Marian GOGU, in calitate de Director General.
 2. Campania este organizata prin intermediul Agentiei GOLIN HARRIS PUBLIC RELATIONS S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Corpul B, etaj 4, modul A, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4863/1998, CIF RO 10596424, reprezentata prin Irina Roncea, Director General, (denumita in cele ce urmeaza „Agentia”) in calitate de imputernicit al Organizatorului. 

SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL OFICIAL

 1. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament oficial al Campaniei („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
 2. Respectarea modului de derulare a Campaniei conform prevederilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru Participanti. Prin participarea la aceasta Campanie, se prezuma cunoasterea si respectarea integrala, expresa si neechivoca a tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
 3. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
 4. Regulamentul de desfasurare a Campaniei este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, in oricare dintre urmatoarele modalitati: 
 1. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi oricand desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public si carevor intra in vigoare prin publicarea pe website-ul www.kfc.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

De asemenea, orice intrebare sau nelamurire va putea fi adresata Organizatorului la adresa concurs@kfc.ro precum si pe adresa de corespondeta a Organizatorului, respectiv la adresa din Calea Dorobantilor, nr. 239, etaj 2, sectorul 1, Bucuresti.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara in perioada 22.09.2021 (ora 10:00) – 28.09.2021 (ora 22:00), ora Romaniei, si se adreseaza participantilor la evenimentul Influencer Marketing Conference care va avea loc in data de 22.09.2021 la hotel JW Marriott Bucharest Grand Hotel (Calea 13 Septembrie, nr. 90, sector 5, București), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

Campania nu este sponsorizata, asociata, administrata si nu are nicio legatura cu Platforma Instagram (www.instagram.com). Informatiile date de participant vor furnizate pe pagina Campaniei doar in conditiile si termenii din prezentul Regulament. Platforma Instagram nu are niciun fel de raspundere sau implicare in legatura cu organizarea, promovarea, sponsorizarea sau derularea acestei Campanii. Informatiile pe care Participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator si Agentiei, in conditiile prezentului Regulament.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Campania se adreseaza Participantilor la evenimentul Influencer Marketing Conference care va avea loc in data de 22.09.2021 la JW Marriott Bucharest Grand Hotel cu adresa Calea 13 Septembrie, nr. 90, sector 5, Bucuresti, Romania (denumiti in continuare „Participanti”) cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei si care indeplinesc conditiile mentionate in articolul 5.1 de mai jos. Participarea la Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prevederilor prezentului Regulament.

4.2. Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane: 

 1. Persoanele care nu respecta articolul 4.1 
 2. Angajatii companiei U.S. FOOD NETWORK S.A. si ai companiilor din cadrul Grupului Sphera Francise Group S.A, respectiv societatile subsidiare: American Restaurant System SA, California Fresh Flavors SRL
 3. Angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei (de ex., nelimitativ, Imputernicii Organizatorului)
 4. Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus

4.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea, respectarea si acceptarea integrala si neechivoca a tututor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulamentului, precum si acordul Participantului.

4.4. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat utilizarea de coduri de reducere in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea reducerii astfel obtinute si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea 4.5. Prezentului Regulament si de a refuza acordarea codului unic de reducere in cazul constatarii unor asemenea situatii.

4.6. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din Campanie, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a decide modalitatea prin care va informa respectivul Participant cu privire la aceasta decizie.

4.7. Participarea la aceasta Campanie implica obligatia participantilor de a respecta prevederile prezentului Regulament.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

5.1. Pentru ca inscrierea sa fie valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;
 • Participantul trebuie sa ia parte la evenimentul Influencer Marketing Conference care va avea loc in data de 22.09.2021 la JW Marriott Bucharest Grand Hotel (Calea 13 Septembrie, nr. 90, sector 5, Bucuresti, Romania) si sa plaseze o comanda pe www.delivery.kfc.ro in perioada 22.09.2021 (ora 10:00) – 28.09.2021 (ora 22:00), introducand codul KFCxIMC in casuta destinata comentariilor/mentiunilor legate de comanda;

inscrierea se va face exclusiv pe perioada campaniei mentionata la sectiunea 3 de mai sus;

participantul trebuie sa realizeze inscrierea in campanie de pe un cont de Instagram personal, fiind identificat pentru inscrierea in Campanie prin intermediul acestuia.

 • Participantul trebuie sa trimita numarul comenzii plasate, intr-un mesaj privat, pe contul de Instagram KFC Romania (www.instagram.com/kfcromania) si este inscris automat in tragerea la sorti. 

5.2. Participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude din Campanie Participantii care nu respecta conditiile mentionate anterior.

5.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga, modera si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare sau pe care Organizatorul o considera nepotrivita sau indecenta se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a Participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

6.1. In cadrul Campaniei se vor acorda 5 tricouri personalizate si 5 abonamente la burgeri cu pui KFC. 

6.2. Un tricou are valoarea de 65 lei, iar un Abonament la burgeri cu pui KFC are pretul de 430 lei. 

6.3. Valoarea totala a premiilor este de 2475 lei.

6.4. Premiul ce consta in Abonament la burgeri cu pui KFC are urmatoarele specificatii:

(i)consta intr-un carnetel cu 40 de vouchere pentru revendicare dupa cum urmeaza:    

 • 10 Real Burger picant sau nepicant, 13.50 lei fiecare
 • 10 Zinger sau Fillet Burger, 10.50 lei fiecare
 • 10 Dublu Booster sau Dublu Hot Booster, 9.50 lei fiecare
 • 10 Dublu Crispy Burger, 9.50 lei fiecare

(ii)poate fi utilizat in orice restaurant KFC de pe teritoriul Romaniei, prezentand si predand casierului voucherul/voucherele care se doresc a fi folosit/e;

(iii) cele 40 de vouchere pot fi utilizate intr-o singura vizita intr-un restaurant KFC de pe teritoriul Romaniei sau in mai multe vizite, insa pana la data de 31.12.2021.

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

 1. Premiile acordate in cadrul Campaniei vor fi alocate tragere la sorti prin intermediul site-ului random.org, in data de 29.09.2021.
 2. Fiecare participant are dreptul la o singura inscriere si poate castiga un singur premiu.
 3. In cadrul Campaniei se vor desemna 5 castigatori pentru cele 5 tricouri, cu cate o rezerva pentru fiecare si alti 5 castigatori pentru cele 5 Abonamente, cu cate o rezerva pentru fiecare. In total vor fi 10 castigatori si 10 rezerve. 
 4. Ulterior desemnarii castigatorilor, acestia vor fi contactati printr-un mesaj privat de pagina de Instagram KFC Romania (www.intragam.com/kfcromania) si anuntati intr-un Instagram Story pe aceeasi pagina. 

SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

8.1. Ulterior desemnarii castigatorilor, acestia vor fi contactati printr-un mesaj privat de pagina de Instagram KFC Romania (www.intragam.com/kfcromania), trimis catre contul de Instagram utilizat de castigatori pentru inscrierea in Campanie. Acestia vor fi publicati si intr-un Instagram Story pe pagina de Instagram KFC Romania (www.intragam.com/kfcromania).

8.2. Ulterior desemnarii castigatorilor premiilor si contactarii lor in privat, aceastia au la dispozitie 2 zile lucratoare pentru a trimite toate datele necesare validarii si livrarii premiului (nume, prenume, adresa, numar de telefon, serie si numar buletin, CNP).

8.3 Premiile vor fi livrate in termen de 30 zile de la validarea castigatorului, prin intermediul unei firme de curierat. Premiile se vor acorda in baza unui proces-verbal de predare-primire semnat in 2 (doua) exemplare, din care 1 (un) exemplar pentru Participant. Ulterior semnarii procesului verbal de predare primire, Organizatorul este eliberat de orice obligatie, nascuta in temeiul prezentului Regulament, fata de participantul castigator.

8.4. Daca un castigator nu raspunde in termenul mentionat la 8.2. se va contacta rezerva sa, respectand aceiasi pasi de la punctele 8.1 si 8.2 de mai sus.

8.5. Constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori sau rezervele nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie. 

8.6. In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Organizatorul U.S. FOOD NETWORK S.A. se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru codul unic de reducere acordat Participantilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu codul unic de reducere, fiind in sarcina exclusiva a Participantului.

9.2. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea accesului la evenimentul Influencer Marketing Conference.

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei  Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul Participant cu privire la aceasta decizie.

10.2. Organizatorul Campaniei nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra premiului, cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Campanie.

10.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 1. Comenzile efectuate in afara Perioadei Campaniei.
 2. Imposibilitatea, din orice motiv, a unui Participant de a intra in posesia premiului.
 3. Defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobila/furnizorilor de servicii de internet aparute pe durata Campaniei.
 4. Pierderea    de   catre   Participant   a   datelor   de   logare,   blocarea   adresei   de   e–mail/contului de Instagram al Participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme care pot fi legate de, dar nu se rezuma la platforma Instagram, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.
 5. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului/telefonului personal de catre Participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer/telefon, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului/telefonului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre Participant in scopul de a manipula rezultatele Campaniei).
 6. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer versiunea minima 6, Mozilla versiunea minima 3, Opera 9), Sistem de operare (minim Windows 2000, Google Chrome), iOS (versiunea minima 7) si Android (versiune minima 4.1).
 7. Situatiile in care Participantii sunt in incapacitate de a utiliza codul unic de reducere din Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil   exercita.
 8. Imposibilitatea unui Participant de a beneficia de codul unic de reducere din cauza nerespectarii in integralitate a Regulamentului Campaniei.
 9. Eventualele dispute intre Participanti legate de drepturile asupra conturilor de Instagram utilizate pentru participarea la Campanie.
 10. Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens sau defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobile; aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice si/sau intreruperile care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau nefuctionarea/functionarea defectuoasa smartphone-ului sau tabletei utilizate in inscrierea in Campanie.

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Campaniei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice si / sau intreruperilor care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si / sau a echipamentelor de calcul si / sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si / sau nefunctionarea / functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul Participantului, cauzata de probleme tehnice si / sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme si / sau defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie.

Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si / sau datelor stocate ale Participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Campanie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma Campaniei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si / sau distribuirea a acestora

10.4.Imposibilitatea Participantului, din orice motive, de a intra in posesia codului unic de reducere din cadrul acestei Campanii sau de a-l utiliza exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

10.5.Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din inscrierea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

10.6.Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudicii, suferite de catre Participant, indiferent de natura acestor prejudicii, suferite ulterior transmiterii codului unic de reducere catre Participant.

10.7.Participantii accepta in mod expres, neechivoc si cu titlu definitiv si irevocabil toate deciziile adoptate de Organizator in privinta acordarii codului unic de reducere, precum si a calendarului ulterior al Campaniei, daca este cazul, sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile prevazute in prezentul Regulament sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei. Participantii vor suporta costurile de folosire a Internetului la inscrierea in Campanie.

SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul prezentei Campanii se vor regasi, dupa caz, in Anexa nr. 1 a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 12. INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

12.1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

12.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-••si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

12.3. Campania mai poate inceta oricand inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor de mai sus.

SECTIUNEA 13. CONTESTATII SI LITIGII

13.1. Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei prin transmiterea acestora la adresa concurs@kfc.ro sau prin posta, in maxim 30 de zile de la data finalizarii Campaniei, precum si pe adresa de corespondeta a Organizatorului, respectiv la adresa din Calea Dorobantilor, nr. 239, etaj 2, sectorul 1, Bucuresti. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatia se va solutiona, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie, se va incerca rezolvare contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

13.2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti, potrivit legii romane.

13.3. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maximum 30 de zile de la data de final a Campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

SECTIUNEA 14. ALTE CLAUZE

14.1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor  Participantilor.

14.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

Organizatorul rezerva dreptul sa descalifice automat persoanele care participa la Campanie asumandu-si  o  identitate  falsa sau  incearca  sa  influenteze  Campania  prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulament.

 • Hosting by Host-Age.ro